1. I General provisions:
  1. The organizer and promoter of the "Pewex Premium" is Pewex Ltd. Unit 3-4 Rockville Court 16-17 Leitrim Street, Cork, Ireland.
  2. In the promotion "program Pewex Premium" can take part every customer chain stores Pewex Ltd. Participation in the program is voluntary.
  3. "The Pewex Premium" is carried out in the Republic of Ireland in every store network Pewex Ltd. and starts from 25 July 2014.
  4. The program is based on the principles of bonus sales, in which each participant of the program when making purchases receives bonus points.
 2. II Terms of joining the program:
  1. The condition of a "Premium Pewex Program" is a one-time purchase, the Participant promotions, products for the amount of minutes. € 5 in any store network Pewex Ltd.
  2. Premium Pewex program participant receives 2 cards Premium Pewex.
  3. The date of accession to the "Program Pewex Premium" shall be the date of registration cards Premium Pewex.
  4. Calculating points begins at the moment of accession to the program.
 3. III Pewex Premium Cards Registration:
  1. Participant publicity after obtaining the cards Premium Pewex shall register the card in accordance with the instructions contained in the form of electronic information available at any store Pewex.
  2. Providing incorrect personal data will prevent the registration of Premium Pewex cards.
  3. Participant "Premium Pewex Programme" signing the form consents to the processing of personal data for marketing purposes competent to conduct the promotion.
  4. Pewex Ltd. will not transfer personal data to other operators and third parties.
  5. Premium Pewex card is not a guarantee card, debit or payment.
 4. IV The allocation of points:
  1. The Promoter grants Participant bonus points every time you make purchases beginning from the Participant Cards Premium Pewex.
  2. Premium Pewex card is required for calculating points.
  3. Bonus points are awarded according to the following conversion rate: € 1 = 1 point
  4. Points can not be exchanged for means of payment (cash, check, etc.).
  5. Points can not be transferred to other Participants promotion.
  6. Information about the amount of credits granted are printed on receipts.
  7. To get points Pewex Premium Program Participant must physically carry a card to which block will be awarded points. Points will not be awarded if the participant after the purchase did not give his card to be scanned Premium Pewex.
 5. V Exchanging points for products in stores Pewex:
  1. Each participant who during the promotional period will fulfill the conditions "Premium Pewex Programme" and will gather certain number of points will receive prizes as referred to in Section VI of these Regulations.
  2. Participant of the promotion "program Pewex Premium" will receive information about the amount collected bonus points when shopping at any store network Pewex Ltd.
 6. VI Awards:
  1. Each participant who during the promotional period will fulfill the conditions "Premium Pewex Program" and collect the right amount of points, is entitled to receive his choice for the award: - In the form of shopping in stores network Pewex Ltd. at the rate: 1,000 points - purchases of up to € 10
  2. The organizer is not responsible for the inability to receive the award by the Participant.
 7. VII Final Provisions:
  1. Organizer is not liable for any damage or loss by the Participant Pewex Card promotion.
  2. In case of damage or loss of the card the customer can get a new card when making purchases for an amount of € 5 points and gained so far will be transferred to the new account. Old account will be deleted.
  3. The promoter reserves the right to modify the Rules of Procedure, suspension or termination of the program for reasons beyond his control.
  4. The participant has the right to lodge a complaint within 14 days by mail or in any store network Pewex Ltd.
  5. Points awarded as a result of system error or mistake by a worker Promoter will be canceled.
 1. I Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem i promotorem programu "Pewex Premium" jest Pewex Ltd. Unit 3-4 Rockville Court 16-17 Leitrim Street, Cork, Irlandia.
  2. W promocji „Program Pewex Premium” może wziąć udział każdy Klient sklepów sieci Pewex Ltd. Udział w programie jest dobrowolny.
  3. ”Program Pewex Premium" realizowany jest na terenie Republiki Irlandii w każdym sklepie sieci Pewex Ltd. i rozpoczyna się od dnia 25 lipca 2014 roku.
  4. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której każdy uczestnik programu przy dokonywaniu zakupów otrzymuje punkty premiowe.
 2. II Warunki przystąpienia do programu:
  1. Warunkiem przystąpienia do „Programu Pewex Premium” jest jednorazowy zakup, przez Uczestnika promocji, produktów na kwotę min. €5 w dowolnym sklepie sieci Pewex Ltd.
  2. Uczestnik programu Pewex Premium otrzymuje 2 Karty Pewex Premium.
  3. Za datę przystąpienia do „Programu Pewex Premium” przyjmuje się datę rejestracji Karty Pewex Premium.
  4. Naliczanie punktów rozpoczyna się w momencie przystąpienia do programu.
 3. III Rejestracja Karty Pewex Premium:
  1. Uczestnik promocji po otrzymaniu Karty Pewex Premium dokonuje rejestracji karty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu elektronicznym dostepnym w każdym sklepie Pewex.
  2. Podanie niewłaściwych danych osobowych uniemożliwi rejestrację Karty Pewex Premium.
  3. Uczestnik „Programu Pewex Premium” podpisując formularz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych właściwych do przeprowadzenia promocji.
  4. Pewex Ltd. nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom gospodarczym oraz osobom trzecim.
  5. Karta Pewex Premium nie jest kartą gwarancyjną, debetową lub płatniczą.
 4. IV Przyznawanie punktów:
  1. Organizator promocji przyznaje Uczestnikowi punkty premiowe przy każdorazowym dokonywaniu zakupów począwszy od momentu przyznania Uczestnikowi Karty Pewex Premium.
  2. Karta Pewex Premium jest niezbędna przy naliczaniu punktów.
  3. Punkty premiowe przyznawane są według następującego przelicznika: €1 = 1 punkt
  4. Punkty nie mogą być wymienione na środki płatnicze (gotówka, czek, etc.).
  5. Punktów nie można przekazać na rzecz innych Uczestników promocji.
  6. Informacje o ilości przyznawanych punktów drukowane są na paragonach.
  7. Aby otrzymać punkty Uczestnik programu Pewex Premium musi fizycznie posiadać przy sobie kartę, na którą zostną przyznane punkty. Punkty nie zostaną przyznane jeżeli Uczestnik po dokonaniu zakupów nie poda swojej karty Pewex Premium do zeskanowania.
 5. V Wymiana punktów na produkty znajdujące się w sklepach Pewex:
  1. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania promocji spełni warunki „Programu Pewex Premium” i zbierze odpowiednią ilość punktów, otrzyma nagrody, o których mowa w punkcie VI niniejszego Regulaminu.
  2. Uczestnik promocji „Program Pewex Premium” otrzyma informacje o ilości zebranych punktów premiowych podczas dokonywania zakupów w dowolnym sklepie sieci Pewex Ltd.
 6. VI Nagrody:
  1. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania promocji spełni warunki „Programu Pewex Premium” i zbierze odpowiednią ilość punktów, ma prawo do otrzymania wybranej przez siebie nagrody:
   - w postaci zakupów w sklepach sieci Pewex Ltd. według przelicznika: 1000 punktów – zakupy do €10
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody przez Uczestnika.
 7. VII Postanowienia końcowe:
  1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie bądź utratę Karty Pewexu przez Uczestnika promocji.
  2. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia karty klient może otrzymać nową kartę przy dokonaniu zakupów na kwotę €5 a zdobyte dotychczas punkty zostaną przeniesione na nowe konto. Stare konto zostanie usunięte.
  3. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, zawieszeniu lub zakończenia programu z przyczyn od niego niezależnych.
  4. Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni drogą mailową lub w dowolnym sklepie sieci Pewex Ltd.
  5. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu lub pomyłki pracownika Organizatora promocji zostaną anulowane.