1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://pewex.ie jest Pewex Ltd. , adres siedziby: Unit 3-4 Rockville Court 16-17 Leitrim Street, Cork, Irlandia. wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: IE9664209L adres poczty elektronicznej: cork@pewex.ie dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym ABI / IOD Anetą Zaranek na adres cork@pewex.ie.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Podejmujemy również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności naszych praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
  5. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
   1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
   2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana podczas przystąpienia do programu "Pewex Premium".
  2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
   1. adres e-mail,
   2. numer telefonu,
   3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza "Pewex Premium"
  3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
  4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 3. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
  2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
  3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
  4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
  5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 4. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
  5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego ABI / IOD Aneta Zaranek na adres cork@pewex.ie .
  6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.
 5. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   1. sesyjne
   2. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. GENERAL PROVISIONS
  1. The administrator of personal data collected via the website https://pewex.ie is Pewex Ltd., head office address: Unit 3-4 Rockville Court 16-17 Leitrim Street, Cork, Ireland. entered into the Register of Entrepreneurs under the Tax Identification Number: IE9664209L e-mail address: cork@pewex.ie further on "Administrator", which is also a Service Provider.
  2. In case of any doubts as well as applications regarding the will to exercise your rights, please contact our ABI / IOD Aneta Zaranek at cork@pewex.ie.
  3. Your personal data is processed in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 2016, item 922) and the Act on Electronic Services of July 18, 2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended).
  4. We also take steps to ensure that our practices are fully compliant with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data; repeal of Directive 95/46 / EC (RODO / GDPR).
  5. We take special care to protect the interests of the data subjects and, in particular, ensure that the data collected by them is:
   1. processed in accordance with the law,
   2. collected for specified, legitimate purposes and not subject to further processing incompatible with these purposes,
   3. factually correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed and stored in a form allowing identification of persons they concern, no longer than it is necessary to achieve the purpose of processing.
 2. PURPOSE AND SCOPE OF COLLECTING DATA AND THE LEGAL BASIS FOR THESE ACTIVITIES
  1. Your personal data is processed for two purposes:
   1. responding to your inquiries from the contact form - the legal basis for these activities is the principle that data processing is allowed if it is necessary for the execution or conclusion of the contract,
   2. sending offers and other marketing and promotional content - the legal basis for these activities is your consent expressed during joining the "Pewex Premium" program.
  2. We process the following range of your data:
   1. e-mail adress,
   2. Phone number,
   3. any other data provided by you in the content of the inquiry sent via the contact form and the "Pewex Premium" form
  3. You are not profiled, which means that your data is not processed in an automated way to determine (estimate) your needs or personality traits. We do not collect additional information from other sources.
  4. We do not sell personal data, we do not share it with other entities. In particular, your data is not transmitted outside the borders of the European Economic Area or transmitted to international organizations.
 3. STORAGE AND DELETION OF DATA
  1. We try to minimize the period of storage of personal data that is no longer used. However, we would like to inform you that such a situation may take place due to operational and technological reasons. By that we mean the time needed to decide whether or not further contact is indicated as well as the time needed to erase the data from the backup copy.
  2. Your data processed for the purpose of handling the request for quotation will be processed with us for the duration of correspondence, and then, depending on what will be its results, or will feed our clients' base and be further processed to perform the contract, or will be deleted if not there is the possibility of establishing cooperation.
  3. In the case of a closure of conversations from your side readable by us, the data will be deleted immediately from the working system databases, and from the backup copy within thirty days.
  4. In the absence of a response and unclear situation, the data will be stored for a period of 6 months from the date of the last message.
  5. Data processed on the basis of consent, and thus data used to send marketing information, will be processed until withdrawal of consent. It is also necessary to add a period of 30 days we need to remove them from the backup copy.
 4. RIGHT TO TERMINATE THE CONSENT, RIGHT TO CONTROL, ACCESS THE CONTENTS OF THEIR DATA AND THEIR CORRECTION, RIGHT TO TRANSFER DATA, THE RIGHT TO BRING AFTER FURTHER PROCESSING AND THE RIGHT TO SUBMIT A COMPLAINT TO THE SUPERVISORY AUTHORITY
  1. We inform you that we process your data for marketing purposes based on your voluntary consent. We inform you that this consent can be revoked at any time. We suggest for this purpose to send us a message from the same e-mail address or phone number to which you receive marketing content. The sole consequence of the withdrawal of consent will be the fact that you will no longer be able to receive information about our offer and other marketing content from us. We also inform you that withdrawal of consent does not affect the legality of the processing of data that we have made before this withdrawal.
  2. You have the right to access your personal data and correct it.
  3. If you find yourself in a special situation that makes the further processing of your data threaten your privacy, you can notify us of this fact and ask you to stop or limit the processing.
  4. You also have the right to ask us to send your data to another entity in a form that the recipient will be able to process freely. We inform you that this law only applies to data that we have received from you. Given the fact that exclusive data about you are processed in text form, the transfer of data will be reduced to generating text documents in the docx format containing the history of your queries. These documents will not contain our answers, and in particular our advice or any other type of expert knowledge, because it is not subject to your right (not transferable).
  5. Please send all the above matters to our ABI / IOD Aneta Zaranek at cork@pewex.ie.
  6. We inform you that you also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. Currently, it is the General Inspector of Personal Data Protection. National regulations, the entry into force of which is enforced by a change of law at the European level (RODO) will specify who will be the legal successor of GIODO. Probably it will be the President of the Office for Data Protection, and the new office will be established on May 25, 2018.
 5. "COOKIES" FILES
  1. The Website of the Service Provider uses "cookies". The lack of changes in the browser settings on the part of the Client is tantamount to consenting to their use.
  2. The installation of "cookies" is necessary for the proper provision of services on the website. The "cookies" files contain information necessary for the proper functioning of the website, in particular those requiring authorization.
  3. The website uses types:
   1. session
   2. "Session" cookies are temporary files that are stored in the Customer's end device until they log out (leave the website).
  4. The user has the right to decide on the access of "cookies" to his computer by selecting them in the window of his browser. Detailed information about the possibilities and ways of handling "cookies" are available in the software (web browser) settings.